Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu na czas epidemii Covid-19

Zapewnienie bezpieczeństwa w budynkach GiOPTD
1.Wszystkie osoby wchodzące do budynków GiOPTD zobowiązane są do dezynfekcji dłoni znajdującym się przy wejściu płynem dezynfekującym.

2. Pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk umieszczone są także dodatkowo w wybranych miejscach, odpowiednio do prowadzonych działań, tak by umożliwić osobom korzystającym z oferty GiOPTD częstą dezynfekcję.

3. We wszystkich pomieszczeniach GiOPTD należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznego dystansu społecznego.

4. W przestrzeniach wspólnych GiOPTD (hol, korytarze, sale wystawowe) konieczne jest ponadto zakrywanie ust i nosa.

5. W toaletach, salach zajęć i holu dolnym umieszczone zostają informacje dotyczące zasad higieny i zaleceń służb sanitarnych.

6. Pracownicy obsługujący kasę, zobowiązani są do bieżącej dezynfekcji swojego stanowiska, przede wszystkim blatu i miejsc, z którymi kontakt mają klienci.

7. Preferowana jest bezgotówkowa opłata za zajęcia (przelew).

8. Pracownicy obsługi zobowiązani są do szczególnego utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników, uchwytów i powierzchni płaskich w tym blatów w salach, biurek, poręczy krzeseł itp. oraz bieżącej dezynfekcji toalet. Wobec powyższych prac będzie prowadzone monitorowanie.

Zajęcia plastyczne w pracowniach dydaktycznych
1. W zajęciach organizowanych przez GiOPTD mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Uczestnicy zajęć są przyprowadzani/odbierani wyłącznie przez osoby zdrowe.

3. Wstęp do pracowni dydaktycznych mają jedynie uczestnicy zajęć oraz instruktor prowadzący warsztaty.

4. Organizator zajęć zapewnia regularną dezynfekcję i wietrzenie pomieszczeń dydaktycznych.

5. Podczas zajęć dydaktycznych obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania w sali posiłków.

6. Uczestnicy warsztatów nie powinni zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów.

7. W udostępnionych uczestnikom zajęć toaletach nie powinno przebywać jednorazowo więcej osób niż liczba kabin.

8. Uczestnicy powinni podczas zajęć pracować zgodnie z zaleceniami instruktora.

9. Po każdych zajęciach używane przez uczestników narzędzia będą dezynfekowane.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom
1. Zaleca się stosować otrzymane od pracodawcy do swojej dyspozycji środki ochrony osobistej (przyłbice, maseczki, rękawiczki jednorazowego użytku), dotyczy to w szczególności pracowników zaangażowanych w obsługę klientów.

2. Zaleca się zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.

3. Po przyjściu do pracy oraz podczas wykonywania obowiązków regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%) zgodnie z instrukcją.

4. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.

5. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

6. Zaleca się regularnie wietrzyć pomieszczenia biurowe i pracownicze oraz czyścić i dezynfekować stanowiska pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: słuchawki telefonów, klawiatury i myszki, włączniki świateł, biurka, itp. Po zakończeniu pracy pracownik powinien pozostawić swoje stanowisko uporządkowane.

7. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie nie należy przychodzić do pracy, należy poinformować przełożonego i pozostać w domu oraz postępować zgodnie z instrukcją GIS (skorzystanie z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem).

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika, współpracownika lub klienta zakażenia koronawirusem
1. Każdy pracownik, który zauważy wystąpienie u siebie, innego pracownika, współpracownika lub osoby przebywającej w GiOPTD niepokojące objawy lub symptomy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem, takie jak: gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni, stan podgorączkowy, objawy przeziębieniowe, utrata węchu i smaku, powinien niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora Galerii oraz odizolować taką osobę od innych.
Następnie dyrektor powiadamia właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje wytyczne otrzymane od służb sanitarnych.

2. Miejsce służące do izolacji wyposażone jest w środki dezynfekujące oraz maseczki, przyłbice i fartuchy jednorazowego użytku oraz zapewnia możliwość zachowania dystansu 2 metrów.

3. Po zauważeniu symptomów chorobowych u uczestnika warsztatów, wyznaczona osoba niezwłocznie przechodzi z nim do wyznaczonego miejsca, dezynfekuje ręce i ubiera środki ochrony osobistej, pomaga dziecku założyć maseczkę i rękawiczki. Pozostaje z nim zachowując bezpieczna odległość do momentu odebrania dziecka przez Rodziców.

4. Po zaistnieniu sytuacji opisanej w ust. 1 zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, wietrzenia oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

5. Należy, w miarę możliwości, sporządzić listę pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał użytkownik i stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

6. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.