Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu na czas epidemii Covid-19

Zapewnienie bezpieczeństwa w budynkach GiOPTD
1. Zaleca się aby wszystkie osoby wchodzące do budynków GiOPTD zdezynfekowały dłonie znajdującym się przy wejściu płynem dezynfekującym.

2. Pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk umieszczone są także dodatkowo w wybranych miejscach, odpowiednio do 

prowadzonych działań, tak by umożliwić osobom korzystającym z oferty GiOPTD dezynfekcję.

3. W przestrzeniach wspólnych GiOPTD (hol, korytarze, sale wystawowe) rekomendowane jest zakrywanie ust i nosa.

4. W toaletach, salach zajęć i holu dolnym umieszczone zostają informacje dotyczące zasad higieny i zaleceń służb sanitarnych.

5. Pracownicy obsługujący kasę, zobowiązani są do regularnego czyszczenia z użyciem detergentu swojego stanowiska, przede wszystkim blatu i miejsc, z którymi kontakt mają klienci.

6. Preferowana jest bezgotówkowa opłata za zajęcia (przelew).

7. Pracownicy obsługi zobowiązani są do szczególnego utrzymania w czystości sal dydaktycznych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, uchwytów i powierzchni płaskich w tym blatów, klawiatur, włączników oraz bieżącej dezynfekcji toalet. Wobec powyższych prac będzie prowadzone monitorowanie.

Zajęcia plastyczne w pracowniach dydaktycznych

1.W zajęciach organizowanych przez GiOPTD mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Rekomenduje się, aby uczestnicy zajęć po przyjściu do Galerii w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.

3. Uczestnicy zajęć są przyprowadzani/odbierani wyłącznie przez osoby zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

4. Wstęp do pracowni dydaktycznych mają jedynie uczestnicy zajęć oraz instruktor prowadzący warsztaty.

5. Organizator zajęć zapewnia regularne czyszczenie z użyciem detergentu i wietrzenie pomieszczeń dydaktycznych.

6. Podczas zajęć dydaktycznych obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania w sali posiłków.

7. Uczestnicy powinni podczas zajęć pracować zgodnie z zaleceniami instruktora.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom
1. Zaleca się, po przyjściu do pracy oraz podczas wykonywania obowiązków regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce.
2. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
3. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
4. Zaleca się regularnie wietrzyć pomieszczenia biurowe i pracownicze oraz czyścić z użyciem detergentu stanowiska pracy. Po zakończeniu pracy pracownik powinien pozostawić swoje stanowisko uporządkowane.
5. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów choroby zakaźnej, nie należy przychodzić do pracy, należy poinformować przełożonego i pozostać w domu oraz postępować zgodnie z instrukcją GIS

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika, współpracownika lub klienta zakażenia koronawirusem
1. Każdy pracownik, który zauważy wystąpienie u siebie , współpracownika lub osób korzystających z oferty w GiOPTD niepokojące objawy lub symptomy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem, takie jak: gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni, stan podgorączkowy, objawy przeziębieniowe, utrata węchu i smaku, powinien niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora Galerii oraz odizolować taką osobę od innych.
2. Miejsce służące do izolacji wyposażone jest w środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekujące oraz zapewnia możliwość zachowania dystansu 2 metrów.

3. Po zauważeniu symptomów chorobowych u uczestnika warsztatów, wyznaczona osoba niezwłocznie przechodzi z nim do wyznaczonego miejsca, dezynfekuje ręce i ubiera środki ochrony osobistej, pomaga dziecku założyć maseczkę i rękawiczki. Pozostaje z nim zachowując bezpieczna odległość do momentu odebrania dziecka przez rodziców.
4. Po zaistnieniu sytuacji opisanej w ust. 1 zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, wietrzenia oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

Aktualizacja 28.03.2022 r.