Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu przekazuje następujące informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, Rynek Nowomiejski 17, NIP 956-19-43-560, REGON 871501800, tel. 566227534,  e-mail: kontakt@galeriadziecka.com.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres – 87-100 Toruń, Rynek Nowomiejski 17, tel. 56 6227534; e-mail: iod@galeriadziecka.com.
 3.  Przetwarzanie danych oparte jest na podstawie prawnej. Galeria przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  a) związanych z organizacją przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych – przetwarzanie na podstawie – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  b) zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania innych czynności związanych z umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie. – przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             c) realizacji uprawnienia lub spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa –obowiązki te wynikają z przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Statutu Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu przyjętego uchwałą nr XXX/592/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2009 roku, Regulaminu Organizacyjnego, statystyce publicznej, rachunkowości, finansach publicznych, archiwizacji, o dostępie do informacji publicznej, zamówieniach publicznych a także kodeksu pracy, kodeksu postępowania cywilnego oraz innych przepisów prawa, które regulują działanie instytucji; – przetwarzanie na podstawie 6 ust.1 lit c) RODO;                                                                  d) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Galerii – w szczególności dochodzenia roszczeń lub ochrony praw oraz zapewnienia bezpieczeństwa mienia Galerii – przetwarzanie na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) podanie danych jest dobrowolne, jednakże  niezbędne do zrealizowania celu określonego w pkt 3a. 
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom tylko z mocy prawa lub zawartych umów.
 6. Dane osobowe pozyskane przez Administratora będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz umów zawieranych przez Administratora z punku widzenia przepisów prawa pracy, cywilnego oraz podatkowego. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający również z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 7. Od dnia 25 maja 2018 r. osobom, których dane przetwarzamy przysługują określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu:

a) dostępu do danych, na podstawie art. 15 RODO;
b) ich sprostowania, na podstawie art. 16 RODO;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
d) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO;
e) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO;
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe zbierane przez Administratora nie są wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania.